Novice, Seje mestnega sveta MOP

Poročilo s 6. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Spoštovane članice, simpatizerke, člani in simpatizerji Društva Ptuj je naš

Svetniki Mestnega sveta Mestne občine Ptuj smo se v ponedeljek, 27. 5. 2019, zbrali na 6. redni seji. Dnevni red je bil izjemno zahteven, saj nas je med drugim čakalo odločanje o dobrini, ki jo mnogi jemljemo kot samoumevno, a ni tako. Odločali smo namreč o distribuciji pitne vode, ki je za življenje slehernika življenjskega pomena.

Kot je že v navadi, si lahko celoten dnevni red ogledate na spletni strani Mestne občine Ptuj, sam pa se bom dotaknil vsebine štirih točk, ki se najbolj dotikajo občanov.

3. Pobude in vprašanja

Na 5. redni seji MS Ptuj sem v imenu Liste Ptuj je naš podal naslednjo pobudo.

1) V najkrajšem možnem času naj se resno pristopi k enotnemu urejanju odpiralnih časov vseh institucij na Ptuju, ki so kakor koli povezane s turizmom. V preteklosti smo že govorili o odpiralnem času Ptujskega gradu, v zadnjem mesecu pa so nas občani in turisti opozorili na dejstvo, da so v petek, 3. 5. 2019, na običajen delovni dan, v času šolskih počitnic in dopustov, naleteli na zaprta vrata Salona umetnosti in Galerije mesta Ptuj. Če resnično nameravamo resno pristopiti k turizmu na Ptuju, si spodrsljajev, da so ob takih »špicah« zaprti muzeji, galerije in druge institucije, ki so zanimive za turista, enostavno ne smemo več privoščiti.

4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Svetniška skupina PJN je podprla predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki jih terja snemanje sej mestnega sveta. Ves čas delovanja v mestnem svetu smo se zavzemali, da se bodo seje snemale in da boste volivci imeli točen in takojšen vpogled v delo mestnega sveta. Z veseljem vam sporočam, da smo poslovnik, ki bo sedaj omogočil snemanje, soglasno sprejeli. Pretekla seja je bila že poskusno posneta, tako da se lahko občani veselite, da boste kmalu lahko prek malih zaslonov spremljali delo mestnega sveta.

6. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in internih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju Mestne občine Ptuj

Svetniki smo z veliko večino, s 26 glasovi, podprli spremembe pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in internih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju Mestne občine Ptuj. S predlagano spremembo drugega odstavka 7. člena pravilnika smo tako omogočili prijavo na letošnji razpis tudi tistim upravičencem, ki se bodo letos prijavili na razpis, malo komunalno čistilno napravo pa so kupili v času po 6. 8. 2016.

7. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ptuj

Pri sedmi točki se je razvila argumentirana razprava o ceni in oskrbi ljudi s pitno vodo. Direktor Komunalnega podjetja Ptuj, gospod Janko Širec, je svetnikom predstavil problematiko dotrajanega vodovodnega sistema in problematiko izgube pitne vode. Za preprečitev teh pojavov so potrebne investicije v modernejše tehnologije, med katere štejemo investicijo v digitalne števce, ki bi uporabnike hitro in učinkovito obveščali o morebitnih izlivih in izgubah pitne dode v vodovodnem omrežju. Prav tako je nujno vlaganje v obnovo vodovodnih priključkov, saj so ti dotrajani. Zaradi dejstev, ki so bila predstavljena mestnemu svetu, in zavedanja o pomenu pitne vode, ki nam priteče iz pip, smo svetniki z 20 glasovi podprli dvig cene. Voda se bo po predhodnih simulacijah tako podražila za približno 2 evra na mesec v dvočlanskem gospodinjstvu. Odločitev o dvigu cene za nas uporabnike nikoli ni lahka, a je bilo treba pretehtati dvig cene ali kolaps oskrbe s pitno vodo. Prevladali sta želja in težnja po privilegiju, ki ga imamo le še redki zemljani, privilegiju pitne vode, ki nam priteče iz domačih pip. Svetniška skupina je tako predlog dviga cen potrdila.

8. Predlog Sklepa o višini subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ptuj

Cene omrežnine gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v določenem odstotku subvencionirajo iz proračuna Mestne občine Ptuj. Vsako leto se glede na zmožnosti občinskega proračuna določi znesek, ki ga Mestna občina Ptuj nameni za subvencioniranje cene omrežnine, kar se je storilo tudi v proračunu za leto 2019. Ker se je višina subvencije računala na staro ceno vode, ki smo jo s točko 7 spremenili,  je sedaj stari odstotek subvencije, ki je znašal 45 %, treba prilagoditi na višino 33 %, saj bi sicer lahko ogrozili izvršitev proračuna.  Na tehnico je bilo treba dati dejstvo, da se subvencija niža za 8 odstotnih točk, in dejstvo, da bi v nasprotnem primeru morali iz proračuna odvzeti kakšno investicijo, za katere pa vemo, da je želja veliko več, kot jih je bilo mogoče uvrstiti v proračun za leto 2019. Svetniki smo se tako z 22 glasovi opredelili za nov predlog višine subvencioniranja cene omrežnine.

15. Volitve in imenovanja:
a) Predlog Sklepa o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju novega člana Odbora za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo

Svetniki smo s 26 glasovi potrdili Aljaža FRASA za novega zunanjega člana Odbora za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo do izteka mandata odbora v sedanji sestavi. Lista PJN je novega člana podprla.

b) Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Pri imenovanju predstavnikov MOP v Svet zavoda javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj smo bili v svetniški skupini PJN vzdržani, saj menimo, da je kandidatka Lidija Majnik, ki ni bila imenovana, glede na svojo stroko in delovanje v omenjenem javnem zavodu najprimernejša kandidatka za ta položaj.

Mestni svet je sicer s 24 glasovi potrdil Aleksandra VODO in mag. Mirjano NENAD za predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

c) Predlog Sklepa o soglasju k razrešitvi direktorice Javnega zavoda za turizem Ptuj

V listi PJN smo predlagani sklep potrdili, sprejet pa je bil z 28 glasovi mestnih svetnikov.

Alen Iljevec, mestni svetnik Liste Ptuj je naš

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.